Regulamin i Polityka prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344.) AQUAFORM Inc. Sp. z o.o., z siedzibą w Czernichowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000077402, posiadająca numer NIP: 677-00-09-394 i numer REGON: 350540314,(zwana dalej „Usługodawcą” lub „Administratorem“) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie aqformacademy.com, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 3. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
  1. Serwis – system stron www udostępnionych na serwerze internetowym pod adresem aqformacademy.com stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony między innymi do udostępniania treści edukacyjno-marketingowych i służący do świadczenia Usług;
  2. Konto – indywidualne i autoryzowane konto Użytkownika;
  3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, polegające na umożliwieniu: dostępu przez Użytkownika do treści edukacyjno-marketingowych, dotyczących oświetlenia i produktów usługodawcy, w tym w szczególności: filmów, artykułów, , nagrań z webinariów, , poradników, szkoleń e-learningowych, a także na prezentowaniu Użytkownikowi informacji o szkoleniach oraz ofercie handlowej Usługodawcy;
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, która pomyślnie przeszła rejestrację zgodnie z zasadami określonymi w pkt. II Regulaminu.
  5. Nazwa Użytkownika – ustalany przez Użytkownika pseudonim, służący do zalogowania się na Konto;
  6. Hasło - indywidualne hasło dostępu składające się z co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej 1 liczby, 1 dużej litery, 1 małej litery i 1 znaku specjalnego, podawane w celu zalogowania na Konto;
 1. Zakazane jest udostępnianie przez Użytkowników w związku z dostępem do Serwisu informacji i treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła do Serwisu osobom trzecim.
 3. Regulamin został przygotowany z uwzględnieniem przede wszystkim następujących aktów prawnych:
  1. prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 20222 r. poz. 1648) – dalej jako „p.t.”;
  2. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
  3. ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – dalej jako „u.o.d.o.”;
  4. kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);
  5. ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) – dalej jako „u.p.k.”;
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

II. Rejestracja Użytkownika

 1. W celu wysłania prośby o zarejestrowanie się w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny, w którym poda:
   • Nazwę Użytkownika,
   • Hasło,
   • imię,
   • nazwisko,
   • adres e-mail
   • nr telefonu
  2. oraz inne dane, w zależności od rodzaju konta
  3. Zapoznać się, potwierdzić zapoznanie oraz zaakceptować niniejszy Regulamin;
  4. Zapoznać się z polityką prywatności Serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 1. Po spełnieniu wymogów określonych w ust. 1 niniejszego punktu, Usługodawca rozpatruje prośbę Użytkownika o założenie Konta w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 i 4.
 2. W przypadku zaakceptowania formularza rejestracyjnego poprzez Usługodawcę, Użytkownik otrzymuje na adres mailowy wskazany powyżej link aktywacyjny, po kliknięciu którego Użytkownik rejestruje Konto w Serwisie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania konta bez podania przyczyn.
 4. W przypadku odrzucenia prośby o zarejestrowanie w Serwisie przez przedstawiciela Usługodawcy, Użytkownik otrzymuje na adres mailowy wskazany powyżej informację o braku akceptacji.

III. Korzystanie z Usług

 1. Usługi mają na celu poszerzenie wiedzy Użytkowników w tematach dotyczących lub powiązanych z produktami Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie gwarantuje ciągłej operacyjności i dostępności funkcjonalności Serwisu AQForm Academy. Ograniczenie dostępności i zakłócenia w działaniu Serwisu AQForm Academy mogą wynikać, między innymi, z siły wyższej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu w dowolnym momencie.
 4. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę, drogą mailową na adres aqformacademy@aqform.com, o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa.

IV. Zawieszenie, ograniczenie i zaprzestanie korzystania z Usług

 1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług w każdym czasie, bez dodatkowych opłat i bez konieczności wskazywania przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem aqformacademy@aqform.com w tytule umieszczając „Rezygnacja z Serwisu”.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika lub w przypadku gdy Usługodawca ma uzasadnione przypuszczenia, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich, lub na potrzeby prowadzonych postępowań, Usługodawca zachowuje sobie prawo do:
  1. Ograniczenia dostępu i możliwości korzystania z Serwisu;
  2. Zamknięcia czasowo lub bezterminowo konta Użytkownika.
 3. W przypadku niekorzystania przez Użytkownika z Serwisu przez okres 120 dni od ostatniego logowania do Serwisu, Usługodawca ma prawo zamknąć czasowo lub bezterminowo konto Użytkownika. Przed zamknięciem konta Użytkownik otrzyma od Usługodawcy powiadomienie przypominające, że w razie braku zalogowania konto zostanie zamknię W razie dalszego braku logowania Usługodawca drogą e-mailową poinformuje Użytkownika o zamknięciu konta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu i możliwości korzystania z serwisu lub do zamknięcia czasowo lub bezterminowo konta Użytkownika bez podania przyczyn.
 5. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu korzystania przez Usługodawcę z praw określonych w ust. 2, 3 i 4.

V. Płatności

 1. Usługi na rzecz Użytkownika świadczone są nieodpłatnie.

VI. Wymogi techniczne

 1. Korzystanie z Usług wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: posiadanie przez Użytkownika komputera lub urządzenia mobilnego z jedną z następujących przeglądarek internetowych w zalecanej najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, oraz z dostępem do sieci Internet;
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych Usług lub niewykonanie Usług.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.

VII. Zapytania, uwagi i reklamacje

 1. Użytkownikom przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usług.
 2. Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail aqformacademy@aqform.com (w tytule maila wpisując „reklamacja”).
 3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.
 4. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
 5. dane pozwalające na identyfikację Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 6. określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących podstawą reklamacji wraz z datą ich zaistnienia;
 7. określenie oczekiwań Użytkownika.

VIII. Polityka prywatności. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Usług

 1. Usługodawca szanuje i chroni prywatność Użytkowników.
 2. Usługodawca gromadzi dane podane w formularzu rejestracyjnym.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.
 4. Usługodawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Usługodawcy.
 6. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celach określonych przy zbieraniu danych osobowych.
 7. Usługodawca zapewnia przetwarzanie danych stosując następujące zasady, zgodne z RODO:
  • zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
  • zasadę ograniczenia celu przetwarzania danych,
  • zasadę minimalizacji danych,
  • zasadę prawidłowości danych,
  • zasadę ograniczenia przechowania danych,
  • zasadę integralności i poufności danych,
  • zasadę rozliczalności.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest: rozpatrzenie prośby o zarejestrowanie w Serwisie, rejestracja konta w Serwisie i zarządzanie tym kontem, informowanie o szkoleniach oraz ofercie handlowej Usługodawcy, subskrypcja biuletynu informacyjnego Usługodawcy oraz zapewnienie dostępu do Serwisu, w zakresie, w jakim wyraził on zgodę na przetwarzanie danych. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz Usługodawcy usługi wsparcia technicznego i administracyjnego.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres obowiązywania udzielonej przez Użytkownika zgody na udostępnienie danych.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia prośby o zarejestrowanie Konta w Serwisie, a odmowa ich podania uniemożliwi założenie Konta w Serwisie.
 5. Użytkownik ma prawo:
  • żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  • żądania ich sprostowania;
  • żądania ich usunięcia;
  • żądania ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • żądania przeniesienia danych osobowych.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Usługodawcę.
 7. W celu realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych z Usługodawcą danych można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@aqform.com.

IX. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej przysługują Usługodawcy. Materiały publikowane na Platformie Edukacyjnej stanowią informacje o charakterze ogólnym, edukacyjnym, nie odnoszą się do konkretnych przypadków, osób i podmiotów oraz nie stanowią porady specjalistycznej. Usługodawca zezwala użytkownikom Platformy Edukacyjnej na przeglądanie i pobieranie materiałów wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Zezwolenie to nie oznacza przeniesienia praw do tych materiałów. Zezwolenie na przeglądanie i pobieranie materiałów jest udzielane z poniższymi ograniczeniami:
 2. Należy zawsze wskazywać AQUAFORM Inc. Sp. z o.o.. jako właściciela praw autorskich majątkowych do materiałów oznaczając: materiały AQForm;
 3. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w materiałach;
 4. Materiałów nie wolno w żaden sposób kopiować, reprodukować, upubliczniać, przenosić lub przekazywać.

X. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usług, wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Użytkownika usługi telekomunikacyjne.
 2. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, filmy, animacje, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.
 3. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie drogą mailową na adres mailowy wskazany w Serwisie przez Użytkownika.
 4. Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu;
  2. zmiany związanej z zakresem świadczonych usług;
  3. zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług;
  4. zmiany dotyczącej wymagań technicznych;
  5. zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności Serwisu.
Last modified: Wednesday, 28 September 2022, 10:43 AM